ตารางการเดินรถ

สายเหนือ

Slideshow Image Slideshow Image 2 Slideshow Image 2

• ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 311 กรุงเทพ-รังสิต
• ขบวนรถเร็วที่ 111/108 กรุงเทพ-เด่นชัย-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ-พิษณุโลก-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 3/4 กรุงเทพ-สวรรคโลก-ศิลาอาสน์-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ-บ้านตาคลี-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ-นครสวรรค์-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 315/316 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ-ชุมทางบ้านภาชี-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 11/12 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 1/2 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ (นครพิงค์)
• ขบวนรถชานเมืองที่ 305/306 กรุงเทพ-อยุธยา-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 105/106 กรุงเทพ-ศิลาอาสน์-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 107/112 กรุงเทพ-เด่นชัย-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 115/116 กรุงเทพ-พิษณุโลก-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนที่ 51/52 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ


Slideshow Image Slideshow Image 2 Slideshow Image 3

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

• ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21/22 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 135/140 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนที่ 71/74 กรุงเทพ-ศรีสะเกษ-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ-สุรินทร์-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 145/146 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 343/344 กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 139/136 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนที่ 67/68 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนที่ 73/72 กรุงเทพ-ศีขรภูมิ-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 141/142 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 143/144 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนที่ 75/78 กรุงเทพ-อุดรธานี-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนที่ 77/76 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนที่ 69/70 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพสายใต้

Slideshow Image Slideshow Image 2 Slideshow Image 2

• ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43/44 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ-หัวหิน-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 35/36 กรุงเทพ-บัตเตอร์เวอร์ธ-กรุงเทพ (ระหว่างประเทศ)
• ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ (ทักษิณ)
• ขบวนรถเร็วที่ 169/170 กรุงเทพ-ยะลา-กรุงเทพ
• ขบวนรถพิเศษชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ-ตรัง-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 173/174 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ
• ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ-กันตัง-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนพิเศษทึ่ 39/40 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ
• ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 41/42 กรุงเทพ-ยะลา-กรุงเทพสายตะวันออก

Slideshow Image Slideshow Image 2 Slideshow Image 2

• ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 285/286 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 367/368 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
• ขบวนรถพิเศษชานเมืองที่ 389/390 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ
• ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
• ขบวนรถพิเศษชานเมืองที่ 391/388 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ-ปราจีนบุรี-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 381/382 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 385/386 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 380 หัวตะเข้-กรุงเทพ
• ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้-กรุงเทพ